Stichting Moeders Ontwikkelings Projecten

o

Burgemeester Cormanstraat 7  

5251 DJ  Vlijmen

Telefoon: 073 5115729

Bankrekening: NL23 RABO 0123 4678 37

Fiscaal nummer 816111868

Ons Bestuur:

Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:

Henk Dekkers,  voorzitter

Nol Hoegen Dijkhof,  penningmeester

Rob Belle,  secretaris

Doel en middelen:

1. De stichting heeft ten doel: het helpen van mensen in ontwikkelingslanden (in het bijzonder Afrika, AziŽ en Latijns Amerika) die daar behoefte aan hebben, om op eigen kracht verder te komen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken middels kleinschalige projecten, geÔnitieerd door de kinderen van moeder en/of de bestuursleden van de stichting. Als doelgroep gelden mensen met pit en talent die een steuntje in de rug nodig hebben alsmede kwetsbare individuen in de samenleving. Als werkterreinen worden onder meer de volgende programma's genoemd: Sharing Capacity (delen van kennis en ervaring), Zelfontplooiing (onderwijs, vakopleidingen, trainingen, workshops), (op)starters (opstap naar een zelfstandige onderneming) en Noodhulp.

       In dat kader kan gedacht worden aan financiering van kosten voor opleidingen, trainingen en cursussen, lesmaterialen, werkstages, materialen, gereedschappen, werktuigen en dergelijke voor startende ondernemers, microkredieten, medische zorg, onderkomen, sociale hulp en alle andere vormen van kleinschalige hulp die het doel dienen.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Financieel verslag 2012

 

JAARVERSLAG M.O.P 2012


 

Het is dit jaar een bewogen jaar geweest. Dit is vooral zo op het persoonlijke vlak van de bestuursleden. We zijn dit jaar geplaagd door verschillende gezondheidsproblemen met als absoluut diepte punt de plotselinge dood van Jan Willem, onze voorzitter op de dag na kerstmis.


 

Dit alles heeft er toe geleid dat we slechts 1 maal vergaderd hebben. Dat was met de gehele familie Hoegen Dijkhof, inclusief Lenie en Yessa die uit Burkina Faso op bezoek waren. De bestuursleden hebben wel veelvuldig telefonisch contact gehad en via de e-mail. Op deze manier hebben we toch de noodzakelijke beslissingen in goed overleg kunnen nemen.


 

We hebben in 2012 20 projecten voorgelegd gekregen. Daarvan waren en 4 permanente projecten zoals bijvoorbeeld voor noodhulp. Verder hebben we 1 project definitief afgewezen als niet voor ons geschikt. Verder hebben we 2 projecten doorgegeven aan andere organisaties en zijn er 8 projecten met success uitgevoerd en lopen er nog 5 projecten op dit moment.


 

We hopen dat 2013 een gezonder jaar met minder problemen wordt. We merken wel dat fondsen werven moeilijker wordt door de economische crisis.


 

Met vriendelijke groeten


 

Rob Belle, secretaris